CONVOCATÒRIA BECA D’ESTUDIANTS 2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del 9 de novembre al 7 de desembre de 2018, 20 dies hàbils a partir de la publicació de les presents bases en el BOP, el 8 de Novembre de 2018, així com en el tauler d’anuncis o edictes de l’Ajuntament de Quart de Poblet, havent-se de presentar mitjançant instància general, acompanyada de la documentació sol·licitada en les bases, preferentment, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Quart de Poblet (Plaça del País Valencià núm. 1), o per qualsevol dels mitjans previstos i establits en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i, sempre, dins del termini establit en les bases d’aquesta convocatòria.

La present convocatòria té per objecte afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenvolupament soci-professional dels joves, mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, i aconseguir amb això un complement al seu currículum, alhora que facilitar els primers contactes amb el món laboral.

Termini de presentació instàncies fins a 07 de desembre de 2018.

Pot trobar l’anunci beca estudiants 2018/19, la instància i les bases, en el link que es troba má a baix. Des de la Junta de Govern Local, es van aprovar les bases per a la realització de beques en el marc del programa de formació en pràctiques per a joves de l’Ajuntament de Quart de Poblet, susceptibles de ser cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE), FEDER 2014-2020.

http://quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8573&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es