INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 10 DEL PGOU QUART DE POBLET

Informació pública de l’avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual núm.10 del PGOU de Quart de Poblet.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 30 de gener de 2018, va acordar:

PRIMER
Iniciar el procés de consulta a les administracions públiques afectades i persones interessades de l’esborrany de la modificació puntual número 10 del Pla General d’Ordenació urbana de Quart de Poblet que inclou el Document Inicial Estratègic i que té per finalitat la modificació de les determinacions de les normes urbanístiques referent a la concreció dels usos en el Sòl Industrial B, amb la finalitat d’adaptar els usos industrials i compatibles a una millor convivència amb el sòl residencial confrontant.

SEGON
Sotmetre la proposta de modificació puntual número 10 del pla general al tràmit d’informació públic a per període d’un quaranta-cinc dies conforme disposa l’art. 57 de la LOTUP, mitjançant anuncis que es publicaran en el DOGV, en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, així com en la pàgina web municipal.

TERCER
Posar a la disposició del públic en el departament d’urbanisme la documentació referida en horari d’atenció al públic (de 9 h. a 14 h.)

QUART
Advertir als interessats que conforme disposa l’art. 53.4 de la LOPTUP, durant el referit període es podran formular al·legacions i observacions, podent aportar tot tipus de documentació o mitjans de prova que s’estimen adequats en el seu suport.

A continuació s’adjunten els documents descarregables: